Audio Huấn Từ, 10 Tháng 9 năm 2017 Print E-mail

Audio Huấn Từ Legio Mariae Houston, 10 Tháng 9 năm 2017

Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình & Nhật Thực Toàn Phần Ở Hoa Kỳ năm 2017

của Cha Linh Giám Curia Duy An Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày 10-09-2017