Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 15-10-2017 PDF Print E-mail

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 15-10-2017 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston Texas