Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 14-1-2018 PDF Print E-mail

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 14-1-2018 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston Texas