Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XIV Thường Niên -A Print E-mail

của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng OP. tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 9-07-2017

 

của Cha Lê Quốc Quang OP. Dòng Đa Minh tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 9-07-2017