Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 22 Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 22 Thường Niên-A

của Cha Phêrô Phạm Duy Khánh OP. tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 03-09-2017