Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 23 Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Ngày 13 tháng 9 năm 2017

của Cha Phê rô Phạm Duy Khánh, OP. tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 13-09-2017

 

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 23 Thường Niên-A

của Cha Dominic Trịnh Thế Huy, OP. tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 10-09-2017