Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật IV Mùa Vọng B Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa,Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Lm. Thomas Trần Thiên Ân, O.P

Lm. Giuse Lê Quốc Quang, O.P.

Lm. Lorenzo Ninh Tú Toàn, O.P.

 

BTMV24-12-17-1