Liên Lạc PDF Print E-mail
Saturday, 17 September 2016 18:58

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về chương trình học Giáo Lý Dự Tòng xin liên lạc với văn phòng Giáo Xứ Đức Mẹ LaVang.

Anh Nguyễn Viết Khoa: 281-999-1672   

Last Updated on Monday, 19 September 2016 08:13